Pulszdrowia

Portal Twoich możliwości
Prowadzony przez ekspertów
Obejmujemy Patronat:

Cykl konferencji "Współczesne kierunki działań prozdrowotnych", które odbywają się październik 2013-czerwiec 2014, Warszawa

III Maraton Aqua Fitness, Lublin

Targi Zdrowo Zakręcone, Lublin

II Spotkanie z Psychodietetyką Praktyczną, Warszawa

Akcja Aqua Fit-poczuj lekkość- autorski program prozdrowotny

Rozpoczęcie współpracy z Polskim Towarzystwem Dietetyki


Regulamin

Regulamin świadczenia usług  portalu Pulszdrowia.pl

Wersja z 28 sierpnia 2013 roku.

Spis treści:

 

1.Definicje.

2.Postanowienia ogólne.

3.Warunki świadczenia usług portalu Pulszdrowia.pl:

 

1.Warunki techniczne;

2.Warunki formalne;

3.Ogólne warunki korzystania z usług Pulszdrowia.pl.

 

4.Usługi Pulszdrowia.pl świadczone nieodpłatnie.

5.Usługi Pulszdrowia.pl świadczone odpłatnie:

 

1.Zakres usług Pulszdrowia.pl świadczonych odpłatnie;

2.Warunki świadczenia odpłatnych usług Pulszdrowia.pl;

 

6.Polityka prywatności - zasady ogólne.

7.Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Pulszdrowia.pl:

 

1.Zablokowanie usług w Serwisie Pulszdrowia.pl;

2.Zablokowanie konta w Serwisie Pulszdrowia.pl;

3.Usunięcie konta w Serwisie Pulszdrowia.pl.

 

8.Postanowienia końcowe.

9.Dostępność Regulaminu

 

 

I. Definicje.

 

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 

1.Regulamin świadczenia usług Pulszdrowia.pl;

2.Właściciel Serwisu – PulsZdrowia.pl 

3.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług Pulszdrowia.pl świadczonych przez Właściciela serwisu oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

4.Użytkownik Pro- firma, której właściciele lub osoby powołane do tego korzystają z usług Pulszdrowia.pl świadczonych przez Właściciela serwisu oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

5.Serwis Pulszdrowia.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem:  www.pulszdrowia.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część;

 

II. Postanowienia ogólne.

 

1.Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Pulszdrowia.pl świadczonych przez Właściciela serwisu na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności zamieszczanie treści o tematyce zdrowego stylu życia, przepisów, komponowanie diet itp;

2.Administratorem Serwisu Pulszdrowia.pl jest ArtWebStudio

3.Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Pulszdrowia.pl.

4.Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Pulszdrowia.pl oraz wygląd i treść Serwisu Pulszdrowia.pl, stanowią własność  Właścicieli serwisu i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Właściciela serwisu  na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Właściciel serwisu co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu Pulszdrowia.pl, jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują Właścicielom serwisu.

5.Właściciel serwisu informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi Pulszdrowia.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Właścicielem serwisu  a Użytkownikiem. Właściciel serwisu  zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie Pulszdrowia.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie Pulszdrowia.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

6.Właściciel serwisu  zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Pulszdrowia.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Właściciela serwisu  wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Właściciel serwisu  zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

7.Publikowane przez Użytkowników w Serwisie Pulszdrowia.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

8. Adminictracja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych firmom przez Użytkowników. 

 

III. Warunki świadczenia usług Pulszdrowia.pl.

 

A. Warunki techniczne.

 

1.Dla korzystania z usług Pulszdrowia.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 

1.posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

2.dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

3.aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;

4.prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;

5.prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

6.włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;

7.Właściciel serwisu informuje, iż korzystanie z usług Pulszdrowia.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług Pulszdrowia.pl, za co odpowiedzialność Właściciela serwisu jest wyłączona.

 

B. Warunki formalne.

 

1.Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która:

 

1.ukończyła lat 11 (jedenaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo,

oraz zaakceptowała Regulamin.

2.Niektóre z usług Pulszdrowia.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają konto w Serwisie Pulszdrowia.pl, zalogowali się do swojego konta w Serwisie Pulszdrowia.pl,

3.Konto w Serwisie Pulszdrowia.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług Pulszdrowia.pl. 

 

C. Ogólne warunki korzystania z usług Pulszdrowia.pl.

 

1.Użytkownik zobowiązany jest podać Właścicielowi serwisu wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Właściciel serwisu ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług Pulszdrowia.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

2.Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Pulszdrowia.pl, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Pulszdrowia.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

4.Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Pulszdrowia.pl nie wolno:

 

1.posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Właściciela serwisu  lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

• definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,

• publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,

• publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

• publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.

 

2.nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług PulsZdrowia.pl

3.Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług Pulszdrowia.pl zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu Pulszdrowia.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których Właściciela serwisu przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Pulszdrowia.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług Pulszdrowia.pl.

 

5.Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:

 

1.czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług Pulszdrowia.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,

2.blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie Pulszdrowia.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

 

IV. Usługi PulsZdrowia.pl świadczone nieodpłatnie.

 

1.Usługami Pulszdrowia.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Właściciela serwisu nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Właściciela serwisu dla użytkowników typu simple w Serwisie Pulszdrowia.pl poza podstronami firmowymi lub ewentualną reklamą.

2.Właściciel serwisu  zastrzega, iż korzystanie z części usług Pulszdrowia.pl świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie Pulszdrowia.pl.

 

V. Usługi Pulszdrowia.pl świadczone odpłatnie.

 

A. Zakres usług Pulszdrowia.pl świadczonych odpłatnie.

 

1.Usługami Pulszdrowia.pl świadczonymi Użytkownikowi  odpłatnie są, podstrony dla firm, tworzone w celu reklamy swojej firmy wraz z danymi kontaktowymi, opisem działalności, galerią zdjęć, cennikiem itp., zwane "Konto Premium". 

2.Banery reklamowe lub inne formy reklamy.

 

B. Warunki świadczenia odpłatnych usług PulsZdrowia.pl

 

1.Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług PulsZdrowia.pl nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 3 (trzy) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranej formy reklamy dla firm. 

 

2. Opłata za roczny abonament Konta Premium wynosi 300zł netto. Opłaty za banery reklamowe są ustalane indywidualnie w zależności od wielkości, czasu wyświetlania na portalu itp. 

 

VI. Polityka prywatności - zasady ogólne.

1.Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Pulszdrowia.pl  a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie PulsZdrowia.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych w celach marketingowych  i świadczenia usług Serwisu PulsZdrowia.pl oraz na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.

2.PulsZdrowia.pl:

 

1.przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,

2.przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

 

3.ArtWebStudio informuje, iż:

1.jest administratorem danych osobowych Użytkownika, oraz że zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika.

2.podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,

3.możliwe jest korzystanie z usług PulsZdrowia przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),

4.ArtWebStudio oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług Pulszdrowia.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami PulsZdrowia.pl

5.Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania,

 

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie PulsZdrowia.pl.

 

A. Zablokowanie usług w Serwisie PulsZdrowia.pl.

 

1.ArtWebStudio zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług PulsZdrowia.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.

2.ArtWebStudio  zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług PulsZdrowia.pl .

3.Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez ArtWebStudio możliwości korzystania z danej usługi PulsZdrowia.pl  zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

4.ArtWebStudio zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi PulsZdrowia.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez ArtWebStudio, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

 

B. Zablokowanie konta w Serwisie PulsZdrowia.pl .

 

1.ArtWebStudio zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż  może zablokować konto Użytkownika w Serwisie PulsZdrowia.pl ,w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

2.Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez ArtWebStudio konta Użytkownika w Serwisie PulsZdrowia.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług PulsZdrowia.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę.

3.Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez ArtWebStudio konta Użytkownika w Serwisie PulsZdrowia.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

4.ArtWebStudio zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie PulsZdrowia.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez ArtWebStudio, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

 

C. Usunięcie konta w Serwisie PulsZdrowia.pl .

 

1.Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie PulsZdrowia.pl .

2.ArtWebStudio zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż może usunąć konto Użytkownika w Serwisie PulsZdrowia.pl ,w przypadku gdy Użytkownik:

 

1.pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,

2.narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie PulsZdrowia.pl .

3.Użytkownik nie korzystał z Serwisu PulsZdrowia.pl w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy.

4.Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie PulsZdrowia.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

5.Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie PulsZdrowia.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko ArtWebStudio o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

1.PulsZdrowia.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

 

1.warunków świadczenia usług PulsZdrowia.pl

2.warunków korzystania z usług PulsZdrowia.pl

3.zmianą funkcjonalności Serwisu PulsZdrowia.pl

4.obowiązujących przepisów prawa.

5.Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie PulsZdrowia.plprzy czym ArtWebStudio poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie PulsZdrowia.pl o dokonaniu zmian Regulaminu.

6.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

7.Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług PulsZdrowia.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

8.Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 

IX. Dostępność Regulaminu.

Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie w formacie Portable Document Format (PDF) zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania  oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora. 

 

Lublin, dnia 28 sierpnia 2013 roku.

Nasi partnerzy Food forum Food forum Kalkulator kalorii
Oblicz ile kalorii spalasz w czasie różnych czynności

(kg)

(min)


Sprawdź także: Porównujemy produkty Dodaj nową firmę Dieta tygodnia

Dieta przy stłuszczeniu wątroby

Dieta przy stłuszczeniu wątroby

Zobacz wszystkie diety tygodnia


Przepis tygodnia

Sałatka Waldorf

Sałatka Waldorf

Sprawdź wszystkie przepisy


Produkt tygodnia

Ziemniaki

Ziemniaki

Produkty tygodnia

Sprawdź zdrową żywność


Wiadomości

Bądź na bieżąco

Zobacz wszystkie

Ostatnie oceny

Oceny użytkowników

PulsZdrowia.pl © 2016 All Rights Reserved